หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037955

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 เล่ม 2 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เน้นเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง พร้อมคำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning จากกิจกรรมต่าง ๆ เสริมกรอบแนวข้อสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองก่อนสอบจริงจนเกิดความชำนาญ และรองรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ Digital (QR Code) สร้างความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการ Singapore Maths ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้!


สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB