หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

ISBN : 9786162037948

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 เล่ม 1 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เน้นเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง พร้อมคำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning จากกิจกรรมต่าง ๆ เสริมกรอบแนวข้อสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองก่อนสอบจริงจนเกิดความชำนาญ และรองรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ Digital (QR Code) สร้างความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการ Singapore Maths ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้!

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products