ชุด LearnPlus Social เรื่อง ปัญหามลพิษ
Download
Share

ชุด LearnPlus Social เรื่อง ปัญหามลพิษ

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนProblem Solving Method

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องปัญหามลพิษ เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติในทวีปยุโรปและแอฟริกา เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products