แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.1
Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.1

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เสริมด้วยกิจกรรม Active Learning พัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำวิชา เสริมสมรรถนะทางการคิด พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพิ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

Related Products