เรียงถ้อย ร้อยกรอง
เรียงถ้อย ร้อยกรอง

Share
Share

ISBN : 9789744394804

Series name : ชุด ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

ร้อยกรอง เป็นอัตลักษณ์ของภาษาไทยที่ใช้ภาษาอย่างมีระเบียบแบบแผน การเข้าใจฉันทลักษณ์และรู้จักเลือกถ้อยคำมาเรียงร้อย ย่อมสร้างสรรค์งานประพันธ์อันทรงคุณค่า และสืบทอดสมบัติวัฒนธรรมทางภาษาอันงดงามต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB