ชุด LearnPlus Social เรื่อง ประชากรโลก
Download
Share

ชุด LearnPlus Social เรื่อง ประชากรโลก

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนProblem Solving Method

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชากรโลก เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร และลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริการเหนือและทวีปอเมริกาใต้ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products