แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

Auther name : ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

Copy :

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับบทเรียนในหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วย แผนผังสรุปความรู้ และกิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละบท พร้อมกิจกรรมท้าทายความคิดขั้นสูง มีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานและข้อสอบทบทวนท้ายหน่วย แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning

Related Products