หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

ISBN : 9786162037658

Auther name : ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

Related Products