แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ม.4-6

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ม.4-6

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : นราธิป แก้วทอง และคณะ

Copy :

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.4-6 ตรงหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นทักษะต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products