ชุดสื่อกิจกรรม CT in Action
Download
Share

ชุดสื่อกิจกรรม CT in Action

ISBN : 0

Series name : ชุดสื่อกิจกรรม CT in Action

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เรียนรู้และพัฒนาการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาผ่านเกมหลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดการแก้ปัญหา ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาวิธีการหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา ทดสอบการแก้ปัญหาและทำการแก้ไขข้อผิดพลาด และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ พร้อมกับสมุดบันทึกความคิด CT in Action สามารถบันทึกการเรียนรู้ทางการคิดเชิงคำนวณต่อยอดการเขียนโปรแกรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

Related Products