โครงสร้างพลาสติก สีชมพู
Download
Share

โครงสร้างพลาสติก สีชมพู

Series name : Strawbees โครงสร้างพลาสติก สีชมพู

Auther name : Strawbees

Copy : etc.

Product detail

โครงสร้างพลาสติก สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ฝึกทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือฏิบัติตามแนวคิด Active Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและคงทน

Related Products