ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3 (สื่อประจำห้องเรียน)

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3 (สื่อประจำห้องเรียน)

Share
Share

Series name : ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1 - ป.3

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยทักษะการคิดแบบ STEM สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียน STEM เป็นแบบฝึกพร้อมเนื้อหาส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทบทวนความรู้เดิม พร้อมทดสอบความรู้เดิมเป็นขั้นเป็นตอน เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยนำความรู้เดิมมาผสานกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยได้ชิ้นงานใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหา เรียนรู้และประเมินทักษะตนเองด้วยการ์ดทักษะทางการเรียนรู้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB