ชุด Letters' World ระดับ 2 : Consonants
ชุด Letters' World ระดับ 2 : Consonants

Preview
Share
Preview
Share

Series name : Letters' World

Auther name : Tun Tun Publishing

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด เน้นการฝึกออกเสียง Phonics ให้ถูกต้องตามหลักเจ้าของภาษา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB