ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม)
Download
Share

ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม)

Series name : อ่านได้ เขียนดี

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก และ นงลักษณ์ เจนนารี

Copy : etc.

Product detail

สื่อเสริมเพื่อช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน้นการฝึกอ่าน เขียนคำ กลุ่มคำ ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำ สามารถเรียบเรียงประโยคและใช้ในการสื่อสารได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยในระดับขั้นที่สูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products