ชุด Tigtag เรื่อง พืชสีเขียว ชุดที่ 2 (3 แผ่น)
Download
Share

ชุด Tigtag เรื่อง พืชสีเขียว ชุดที่ 2 (3 แผ่น)

Series name : DVD - ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทิกแทก

Auther name : Twig World

Copy : etc.

Product detail

สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล รูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้นที่สอนเรื่องยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที สนุก แม่นยำ จำง่าย เป็นผู้ช่วยครูในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างครบกระบวนการ ชุดนี้ประกอบด้วยเรื่อง การเจริญเติบโตของพืช การใช้ประโยชน์จากพืช และพืชและสิ่งแวดล้อม

Related Products