แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) : เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) : เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

Share
Share

Series name : แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

Copy : etc.

Product detail

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แบบฝึกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประกอบด้วยกิจกรรมพร้อมเทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทย สามารถใช้สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB