หนังสือ คู่มือครูสู่การสอนอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
Download
Share

หนังสือ คู่มือครูสู่การสอนอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย

Series name :

Auther name : อักษร โกลบอล เอ็ด

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคง่ายๆ แบบเรียนปนเล่นเน้นสาระ โดยมีเป้าหมายให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Related Products