แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.4-6

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.4-6

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกิจกรรม Geo-Literacy เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products