ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)

Preview
Share
Preview
Share

Series name : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

Copy : etc.

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยใช้เทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง (Multi-Sensory) การใช้สีนำสายตา ผิวสัมผัส สัญลักษณ์ต่างๆ ในชุดประกอบด้วย บัตรภาพ บัตรรูปปาก บัตรสัมผัส บัตรแม่เหล็กพร้อมกระดาน และคู่มือสำหรับผู้สอน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB