สื่อการเรียนการสอน ชุด หลักเม็ดนับแสดงจำนวน

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share

สื่อการเรียนการสอน ชุด หลักเม็ดนับแสดงจำนวน

Series name : บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy :

Product detail

สื่อเสริมการฝึกทักษะช่วยให้รู้จักจำนวนนับ จดจำการนับ บวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหา ทำให้เข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

Related Products