การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น

Download
Share
picture

การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น

ISBN : 9789749152102

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : พัฒจิรา จันทร์ดำ

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาหลักการวิจารณ์เบื้องต้น มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิเคราะห์งานประพันธ์ พร้อมทั้งได้เสริมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรื่องสั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้อันเป็นรากฐานของการวิจารณ์เรื่องสั้นที่ครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Related Products