พจนานุกรมคณิตศาสตร์
พจนานุกรมคณิตศาสตร์

Share
picture
Share

ISBN : 9789749346808

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Tori Large / ศาสตราจารย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล

Copy : etc.

Product detail

เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน โดยมีคำอธิบายข้อความทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญๆ พร้อมด้วยภาพวาดและแผนภูมิที่ช่วยอธิบายหัวข้อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงวิธีหาคำตอบตามทฤษฏี ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลด้วย ดัชนีอภิธานคำศัพท์ เชิงอรรถและ Internet Linke เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB