บันทึกเรื่องราวของเหล่าสิ่งประดิษฐ์

บันทึกเรื่องราวของเหล่าสิ่งประดิษฐ์

Share
picture
Share

ISBN : 9786117033094

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Anna Claybourne / ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

Copy : etc.

Product detail

สิ่งประดิษฐ์และเครื่องใช้ไม้สอยรอบตัวเราในปัจจุบัน ต่างมีวิวัฒนาการและเดินทางผ่านเวลามาอย่างยาวนาน ผู้คนมากมายในอดีตต่างคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง การถนอมอาหาร การรักษาโรคร้าย รวมถึงความบันเทิงและเทคโนโลยีรอบกาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB