สมองเราฉลาดสุดๆ
สมองเราฉลาดสุดๆ

Share
picture
Share

ISBN : 9789741397693

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Michael A.Dispezio / พญ.สุรนี จิวริยเวชช์

Copy : etc.

Product detail

บอกเล่าเรื่องราวการทำงานอย่างมีระบบของสมอง ว่าแต่ละส่วนของสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เรียนรู้วิธีการที่จะทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB