การทดลองเคมี
การทดลองเคมี

Share
picture
Share

ISBN : 9789747196672

Series name : การทดลองสนุก ๆ

Auther name : Louis V.Loeschning / ดร.จารนัย พณิชยกุล

Copy : etc.

Product detail

นักเคมีเชื่อว่าทุกสิ่งประกอบด้วยสสารและสสารมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมา หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามีโอกาสได้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นเคมีอย่างแท้จริง และใช้อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประจำบ้านมาทำการทดลอง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB