แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : วิทยา ยุวภูษิตานนท์, สุทธิ สีพิกา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ประกอบด้วยกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products