DVD-Rom Twig พลังงานและการเจริญเติบโต

Download
Share

DVD-Rom Twig พลังงานและการเจริญเติบโต

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ชีววิทยา พลังงานและการเจริญเติบโต มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การลำเลียงสารอาหารของพืช ปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products