DVD-Rom Twig สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EM Spectrum)

Download
Share

DVD-Rom Twig สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EM Spectrum)

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ฟิสิกส์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products