DVD-Rom Twig การพิสูจน์
Download
Share

DVD-Rom Twig การพิสูจน์

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คณิตศาสตร์การพิสูจน์ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การพัฒนาระบบตรรกศาสตร์ของชาวกรีกโบราณ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่รอแก้ แก้ปัญหาเรขาคณิตโดยใช้ศิลปะของการพับกระดาษ และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products