DVD-Rom Twig ความแม่นยำและการประมาณ

Download
Share

DVD-Rom Twig ความแม่นยำและการประมาณ

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คณิตศาสตร์ความแม่นยำและการประมาณ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การนิยามความยาวหนึ่งเมตร การปัดเศษของจำนวน นักดาราศาสตร์นับดาวบนท้องฟ้าได้อย่างไร และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products