DVD-Rom Twig เปรียบเทียบเมืองกับชนบท

Download
Share

DVD-Rom Twig เปรียบเทียบเมืองกับชนบท

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ภูมิศาสตร์มนุษย์ เปรียบเทียบเมืองกับชนบท มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะของชุมชุนเมืองและชุมชนชนบท ความไม่เท่าเทียมระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products