DVD-Rom Twig โลกาภิวัฒน์
Download
Share

DVD-Rom Twig โลกาภิวัฒน์

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ภูมิศาสตร์มนุษย์ โลกาภิวัตน์ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย โลกาภิวัตน์คืออะไร การคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย การเปลี่ยนยแปลงในสังคมที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products