Growing Up 1 : คู่มือครู (2) เล่ม 1-6 ถึง 1-10

Download
Share
picture

Growing Up 1 : คู่มือครู (2) เล่ม 1-6 ถึง 1-10

Series name : Growing Up

Auther name : Tun Tun Publishing

Copy : etc.

Product detail

- คู่มือครูประกอบด้วยแผนการสอนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน
โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็นช่วงนำเข้าสู่บทเรียน ช่วงบทเรียนและช่วงบทส่งท้าย
- คู่มือครูแนะนำอุปกรณ์ที่ครูสามารถนำมาใช้เพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรมให้สนุกสนาน
และข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นได้ในห้องเรียน

Related Products