แบบประเมินการอ่านและการเขียน : สำหรับครู

Download
Share

แบบประเมินการอ่านและการเขียน : สำหรับครู

Series name : แบบประเมินฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

เป็นเครื่องมือในการทดสอบความสามารถทางการอ่านและการเขียนของเด็ก ช่วยให้ผู้สอนกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะของเด็ก และเลือกใช้สื่อแต่ละชุดมาพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

Related Products