100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล

Share
picture
Share

ISBN : 9789749346815

Series name :

Auther name : ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน และคณะ

Copy : etc.

Product detail

ในหนังสือเล่มนี้ได้นำเอาชีวประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน 100 ท่านจากทั้งหมด 6 สาขา ที่ได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB