สิ่งแวดล้อม
Download
Share
picture

สิ่งแวดล้อม

ISBN : 9789749471012

Series name :

Auther name : Rob Bowden / ดร.จารนัย พานิชกุล

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้ใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแสดงให้เห็นแนวทางการเข้าถึงวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเสนอทางเลือกบางอย่างให้คุณนำไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่อนาคตที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

Related Products