อาหารปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share
picture

อาหารปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย

ISBN : 9789747487541

Series name :

Auther name : รติรส วรานนท์

Copy :

Product detail

อาหารที่คุณรับประทานในแต่ละวันนั้น บางอย่างอาจเป็นภัยต่อร่างกาย อาหารบางชนิดมีการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะภัยจากสารปรอท อลูมิเนียม สารหนู สารตะกั่วหรือพิษจากยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ฯลฯ เหล่านี้ บางทีก็ตรวจสอบได้ยาก เพราะผู้ค้าบางรายก็ขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนตัวจึงทำให้ผลิดอาหารออกมาอย่างขาดจิตสำนึก ฉะนั้น หนังสือ "อาหารปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย" จึงเป็นหนังสือที่ให้สาระและประโยชน์ในเรื่องการบริโภคอย่างจริงจัง เพื่อทางที่ดีที่สุดคุณควรมีความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันได้

Related Products