แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

Auther name : ทีมวิชาการ อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เป็นแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีกิจกรรมจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ภายในเล่มมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านการจำลองจากสถานการณ์จริง

Related Products