I CAN CODE ระดับ Advanced
Download
Share

I CAN CODE ระดับ Advanced

Series name : I CAN CODE

Auther name : ธีรวัฒน์ ประกอบผล

Copy : etc.

Product detail

หนังสือต่อยอดการเรียนรู้สำหรับผู้มีพื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรม พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขั้นสูงต่อไป

Related Products