ชุด ศาสตร์พระราชา : แก้มลิง

Download
Share
picture

ชุด ศาสตร์พระราชา : แก้มลิง

ISBN : 9786160029808

Series name : ศาสตร์พระราชา

Auther name : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

"ชุดศาสตร์พระราชา : แก้มลิง" เล่มนี้ ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป ถ่ายทอดสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Related Products