ย้อนรอยพระปิยมหาราช 100 ปี
Download
Share
picture

ย้อนรอยพระปิยมหาราช 100 ปี

ISBN : 9786165081566

Series name :

Auther name : อุดม เชยกีวงศ์

Copy : etc.

Product detail

เล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ บุคคลเกียรติยศ และบุคคลสำคัญแห่งโลก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ นักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ทรงตะหนักถึงเหตุ และความจำเป็นที่จะต้องทำการปฏิรูปประเทศภายหลังจากที่ได้เสด็จประพาสยุโรป ทรงทอดพระเนตรความเจริญล้ำหน้าประกอบกับขณะนั้น อิทธิพลของลัทธิจักรรวรรดินิยมตะวันตกที่ส่อเค้าว่าจะรุกรานไทย ด้วยการอ้างถึงความล้าหลังและความป่าเถื่อนที่ไทยยังมีทาสและอาจใช้เป็นข้ออ้างเข้าแทรกแซง อีกทั้งผลอันเกิดจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจการค้าไทยเปลี่ยนไปเป็นระบบการค้าแบบเสรี "ทาส" ซึ่งมีสืบเนื่องมาหลายร้อยปี

Related Products