ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
Download
Share
picture

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

ISBN : 9789747236903

Series name :

Auther name : พระยาอนุมานราชธน (สายส่งศึกษิต)

Copy : etc.

Product detail

แม้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอันกลายมาเป็นประเพณีนี้ จะเปลี่ยนแปรไปตามกาลสมัยและสภาพความเป็นไปทางสังคม แต่ถ้าหากเราประจักษ์ชัดในความเป็นมา เบื้องต้นแห่งประเพณีนั้น ๆ ย่อมช่วยให้เราประยุกต์พิธีกรรมอันเนื่องในประเพณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องสมสมัย ไม่เป็นแต่เพียงการสืบต่อประเพณีอย่างปราศจากคุณค่า ทั้งยังอาจสื่อกับคนรุ่นใหม่ให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม โดยนัยอันถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

Related Products