การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Download
Share
picture

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISBN : 9786165082792

Series name :

Auther name : ผศ.วิมล จิโรจน์พันธุ์

Copy : etc.

Product detail

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยัถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงต้องมีสคำแนะนำ คำชี้แจง และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ทราบ เพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วถึง การเผยแพร่และการแนะนำที่ได้ผลอย่างยั่งยืนที่ดีที่สุด คือ “การให้การศึกษา ให้ความรู้” จึงได้บรรจุวิชาการท่องเที่ยวไว้ในหลักสูตรโดยเน้นการให้ความรู้ที่หลากหลายแนวทาง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร การให้ความรู้ที่ถูกจะต้องให้ความรู้ทั้งสองฝ่าย หมายถึง ผู้ที่มาเที่ยวกับผู้ให้การต้อนรับ และนอกจากนี้ มีการใช้เอกสารเผยแพร่ด้วยการเขียนบทความเพื่อพิมพ์ประชาสัมพันธ์ บนสื่อต่างๆ ในช่องทางที่สามารถกระทำได้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากทั่วโลก ส่วนหนึ่งคือปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ใช้แล้วไม่สร้างเพิ่ม ไม่ระวัง ไม่ดูแลบำรุงรักษา การขาดความรู้ และความเข้าใจ เป็นผลเสียที่จะปรากฎในอนาคต การให้คำแนะนำ รู้ถึงคุณและโทษจากการใช้ทรัพยากรอย่างเข้าใจ ถือเป็นการปลูกจิตสำนึก “เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน”

Related Products