มลพิษทางน้ำ
มลพิษทางน้ำ

Share
picture
Share

ISBN : 9786165085953

Series name :

Auther name : อุดม เชยกีวงศ์

Copy : etc.

Product detail

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
แสดงให้พสกนิกรได้ตระหนักว่า ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต
แต่ในปัจจุบัน แหล่งน้ำตามธรรมชาติในประเทศไทยกำลังเผชิญมรสุมทั้งปัญหาน้ำเน่าเสีย
มีสารพิษเจอปน ตื้นเขิน จนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB