เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ (พิมพ์ครั้งที่ 4)

เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ (พิมพ์ครั้งที่ 4)

Share
picture
Share

ISBN : 9786163880208

Series name :

Auther name : ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

Copy : etc.

Product detail

วันเวลาล่วงเลยมายาวนานถึง 17 ปี ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร จึงได้รื้อฟื้นความทรงจำ เขียนบันทึกถึงประสบการณ์ในคราวนั้น ตีพิมพ์ในนิตยสาร "ต่วย'ตุ่น" รายปักษ์ (ปีที่ 28) ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ฉบับที่ 19 - ฉบับที่ 24 ในส่วนพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ในมาจาก "เจ้าฟ้านักพัฒนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพัฒนศึกษาศาสตร์" (คณะพระสหายร่วมชั้นคณะพัฒนศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 จัดทำ : มีนาคม 2534) ด้วยความประทับใจในพระจริยาวัตรอันงดงาม และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ตลอดมาอย่างมิเสื่อมคลาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB