จดหมายเหตุ เสด็จประภาสยุโรป ร.ส.116

Download
Share
picture

จดหมายเหตุ เสด็จประภาสยุโรป ร.ส.116

ISBN : 9786165080972

Series name :

Auther name : พระยาศรีสหเทพ

Copy : etc.

Product detail

ระมหากษัตราธิราชเจ้าองค์หนึ่ง ได้ทรงพระราชอุตสาหวิริยะแรงกล้า สู้ทรงละความผาสุกสำราญ เสด็จฝ่าคลื่นฝืนลมไปจากพระนครในแว่นแคว้นต่างประเทศทางไกล เพื่อนำความดีและความเจริญของเมืองเหล่านั้นที่ควรจะใช้มาสู่เมืองเรา

Related Products