กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 4 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 4 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Share
picture
Share

ISBN : 9786160026586

Series name :

Auther name : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2277 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 พระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 และได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นจากการแบ่งเป็นก๊กเหล่าต่างๆ สถาปนา "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" เป็นราชธานี เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 ครองราชสมบัติ 15 ปี รวมพระชนมายุ 48 พรรษา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB