๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์
Download
Share
picture

๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์

ISBN : 9786160030125

Series name :

Auther name : รงค์ ประพันธ์พงศ์

Copy : etc.

Product detail

ปัจจุบันชาวไทยทุกคนอยู่ในแผ่นดินของรัชกาลที่ 10 ซึ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า แผ่นดินไทยในราชวงศ์จักรีผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนาน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงเสียสละเพื่อแผ่นดินและประชาชนคนไทย สมควรอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาอดีตให้ตระหนักว่าจวบจนปัจจุบันนี้ แผ่นดินไทยเคยได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์จักรีมามากเพียงใด แต่ละพระองค์ทรงคิดและทรงทำ จนดินทุกผืน น้ำทุกบ่อ ล้วนเป็นมรดกตกทอด เป็นแบบอย่างให้ประเทศชาติก้าวเดินตามจนเป็นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ได้

Related Products