ระเบียงเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์





ระเบียงเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Share
picture
Share

ISBN : 9786160021086

Series name :

Auther name : ดร.โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ

Copy : etc.

Product detail

"ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์" เล่มนี้ เป็นการประมวลผลของการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิวัฒนาการทางนโยบายของไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อเผยแพร่การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของเอกสารและการสัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ "มองเมือง อาเซียน" ซึ่งออกอากาศทาง Voice TV คณะผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีทั้งหนังสือและหนังสารคดี เพื่อเพิ่มอรรถรสให้แก่ผู้อ่านและผู้ชม ที่มีความสนใจในเรื่องการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และยังได้ประโยชน์ในการสาธิตให้แก่เยาวชนเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB