ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว

Download
Share
picture

ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว

ISBN : 9786163881595

Series name :

Auther name : ธุลีพระบาท

Copy : etc.

Product detail

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นปราชญ์ของการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงมีทัศนะอันแหลมคม ลุ่มลึก ดังมีพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งกว้างไกล พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของปีพุทธศักราชต่าง ๆ ได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ในแต่ละบทจะสรุปด้วยพระราชดำรัสในงานหรือพิธีต่าง ๆ ระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งไว้ เนื้อหาในเล่มนี้มีอยู่ทั้งหมด 12 บท เหมาะสำหรับคณะรัฐบาล ผู้บริหารการศึกษา ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ความก้าวหน้า นักวิชาการ เหตุผลที่บุคคลทุกหน้าที่ควรศึกษา ดังจะขอหยิบยกพระบรมราโชวาทที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ "การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป"

Related Products